Obchodní podmínky e-shopu Olifka

Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí následujícími podmínkami.

Prodávající

Olifka s.r.o.

Humpolecká 24, 140 00 Praha 4

IČO: 09638091

DIČ: CZ09638091

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka C 339440.

Kupující

Kupujícím se rozumí fyzická či právnická osoba, která nakupuje zboží pro svou spotřebu, a která s prodávajícím uzavírá Kupní smlouvu podle těchto obchodních podmínek.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je nákup zboží kupujícím na základě nabídky a následného prodeje prodávajícím. Smlouva se uzavírá jako smlouva kupní.

Povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinnen zajistit podle svých možností řádné plnění dodávky zboží v množství, jakosti a druhu, daném objednávkou kupujícího. Součástí dodávky jsou všechny náležité doklady. V tomto případě se jedná o fakturu, která je zároveň také dodacím a záručním listem.

Povinnosti kupujícího

Kupující je povinnen vyplnit všechny požadované údaje v objednávce, případně v registračním formuláři správně a úplně. Prodávající nemůže nést žádnou odpovědnost za nesplnění Kupní smlouvy, které bylo způsobeno vyplněním nesprávných nebo neúplných identifikačních údajů kupujícím. Kupující je dále povinnen odebrat a řádně a včas zaplatit zboží, které si u prodávajícího objednal. Stejně tak je povinnen zaplatit i dohodnutou cenu dopravného-poštovného.

Registrace

Registrace kupujícího v internetovém obchodě je dobrovolná. Slouží pouze k jednoduššímu přístupu do obchodu při eventuelních dalších budoucích nákupech. Pokud se kupující v obchodě zaregistroval, a svou registraci chce zrušit, pošle pouze e-mail na adresu olifka@olifka.cz.

Objednávka

Objednávka se stává platnou Kupní smlouvou přijetím objednávky od kupujícího prodávajícím. Veškeré přijaté objednávky jsou závazné. Objednávky jsou systémem přijímány denně 24 hodin. Kupující si objednává zboží u prodávajícího výhradně podle stávající nabídky a stávajícího ceníku. Podáním objednávky kupující zároveň souhlasí s těmito Obchodními podmínkami. Zboží je možné objednat prostřednictvím tohoto internetového obchodu.

Storno objednávky kupujícím

Storno objednávky kupujícím je možné pouze tehdy, pokud zboží ještě nebylo předáno k přepravě a to telefonicky na číslo 605 708 447 nebo písemně na olifka@olifka.cz. Kupující musí při stornování objednávky uvést své identifikační údaje a číslo objednávky. V případě, že už zboží bylo odesláno, a kupující na stornu trvá, má právo zboží neporušené a bez známek použití vrátit v originálním obalu prodávajícímu do 14ti dnů viz.odstavec Vrácení zboží.

Storno objednávky prodávajícím

Storno objednávky prodávajícím je možné pouze při výrazné změně cen nebo podmínek během vyřizování objednávky, v době nedostupnosti zboží nebo v jiných, obzvláště vážných případech, které neumožní prodávajícímu objednávku kupujícího vyřídit.

Dodací lhůta a platební podmínky

Prodávající expeduje objednané zboží pouze v pracovních dnech. Obvyklá dodací lhůta je do 5ti dnů od přijetí platby. Do expediční doby se nezapočítává den přijetí platby.

Zboží je dodáno prostřednictvím služby České pošty – Balík Do ruky – 119 Kč vč. DPH. Tato cena platí pouze na území České republiky. Dále je zboží dodáváno prostřednictvím služby Zásilkovna – 75 Kč vč. DPH. Tato cena platí pouze na území České republiky.

Platba za zboží je možná:

Převodem na účet. Číslo účtu firmy Olifka s.r.o. je vedený u MONETA Money bank, a. s. Číslo účtu je 235879320/0600. Variabilní symbol je číslo objednávky.

Zboží zůstává až do úpné úhrady dohodnuté částky majetkem prodávajícího.

Převzetí zboží

Pokud kupující zjistí při převzetí zboží nekompletnost dodávky, záměnu sortimentu oproti objednávce nebo jiné vady, které nenastaly při přepravě, je oprávněn podat do 3 pracovních dnů od fyzického převzetí zboží písemnou reklamaci. V opačném případě se dodávka považuje za kompletní a bez závad. Eventuelní poškození zásilky během přepravy musí kupující nahlásit České poště a.s. nebo Zásilkovně při převzetí zásilky.

Cena

Kupující si u prodávajícího objednává zboží výhradně podle aktuální nabídky a ceníku. Podáním objednávky zároveň stvrzuje kupující svůj souhlas se zněním Obchodních podmínek. Všechny ceny, uvedené v internetovém obchodě jsou uváděny jako smluvní a konečné vč. DPH.

Odstoupení od smlouvy – vrácení zboží

Při nákupu přes e-shop má kupující v souladu s ustanovením §53 odst. 7 občans. zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí písemně nebo e-mailem prodávajícímu oznámení, že odstupuje od kupní smlouvy. V oznámení musí být uvedena přesná identifikace kupujícího, popis zboží, číslo objednávky a číslo účtu, na který má být vrácena kupní cena. Po domluvě s prodávajícím zašle kupující zboží zpět na adresu prodávajícího a to nejpozději 14. kalendářní den od data doručení zákazníkovi.

Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nesmí nést znaky používání či opotřebení, nebo nesmí být jinak znehodnocené. Dále musí být zabalené v nepoškozeném originálním obalu spolu s veškerým příslušenstvím. Pokud byl ke zboží přiložen dárek, vrací se také. V opačném případě Vám strhneme z vracené částky tržní cenu dárku uvedenou v e-shopu.
Bude-li zboží vráceno bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, zašleme kupujícímu částku odpovídající kupní ceně zboží (bez poštovného) na jím udané číslo bankovního účtu, či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů.

Za zboží, které bylo poškozeno během přepravy v důsledku nesprávného obalu nelze žádat vrácení peněz.
Bylo-li zboží jakkoli poškozené či opotřebované, nebo byla jiným způsobem snížena hodnota vráceného zboží, vyhrazujeme si právo na náhradu škody, kterou si započítáme oproti kupní ceně.

Ochrana osobních dat

Prodávající poskytuje veškeré své služby kupujícímu v souladu se zákonem č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů. Získané údaje slouží pouze pro naplnění dohodnuté Kupní smlouvy.

Obecná ustanovení

Kupující i prodávající se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zvláště pak prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky se řeší Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. v platném znění a Zákonem o ochraně spotřebitele č.634/1992 Sb.v platném znění.

Obchodní podmínky e-shopu Olifka nabývají účinnosti dnem 1.11.2020.